Jdi na obsah Jdi na menu

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je možno podat: 

- ústně: v kanceláři Obecního úřadu Libkov

- písemně: osobně v kanceláři Obecního úřadu 

- poštou na adresu: Obecní úřad Libkov, Libkov 7, 345 06 Kdyně 

- e-mailem ou.libkov@libkov.cz 

- telefonicky na tel. čísle: 379 798 051 

Úřední hodiny Obecního úřadu Libkov: 

pondělí: 18.00 – 19.00 hod. čtvrtek: 14.00 – 18.00 hod.

***********************************

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů 


Lhůty

Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů. 
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů. 
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu                  (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny. 
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů. 
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů. 
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů. 
Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů. 
Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů. 
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů. 


Termíny

Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001. 
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002. 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 


Kdo může o informaci požádat
 

- o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá 

Kdo informaci poskytne
 

- kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce) 

Kdy informaci neposkytne
 

- je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost 
- jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.) 
- pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství 
- jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení 
- pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán 


Jak se o informaci žádá
 

- ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení 
- písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná 


Co musí písemná žádost obsahovat
 

- musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí 
- neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží) 


Jaký bude postup povinného orgánu
 

- je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti 
- pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů) 


Co když orgán žádosti nevyhoví
 

- pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele 
- jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel 
- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení 


Komu se odvolání posílá
 

- odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal 

Kdo o odvolání rozhodne
 

- o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce) 
- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal 
- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 

 

Poslední fotografie

Statistiky

Online: 11
Celkem: 890463
Měsíc: 12933
Den: 727

Archiv

Kalendář
září
2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30