Jdi na obsah Jdi na menu

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje

5. 10. 2017

O Z N Á M E N Í 

o době a místě konání voleb do zastupitelstva

Plzeňského kraje 

 

Starostka Obce Libkov v souladu s ustanovením § 15, odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

O Z N A M U J E :

 

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

     

      v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin

                           a

v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin

 

  1. Místem konání voleb:

je volební místnost v budově Obecního úřadu Libkov čp. 7

 

  1. Občanovi bude umožněno volit poté, kdy ve volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

  1. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.

 

  1. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

 

  1. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu.

 

  1. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

V Libkově dne 5. října 2017                                             Barbora Černá v.r.

                                                                                                      starostka obce